ANVR, SGR & Disclaimer

 
 
Reisvoorwaarden.
Ons bedrijf is aangesloten bij het Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen. Deze vereniging hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van de reizen en van de informatie daarover. Onze reizen worden aangeboden onder het beding dat de ANVR Reisvoorwaarden van toepassing zijn op alle aanbiedingen op de website en in onze reisgidsen, tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is. Deze ANVR Reisvoorwaarden kunt u hieronder downloaden. 
 
Download ANVR reisvoorwaarden

Voor arrangementen waarbij gebruikt wordt gemaakt van zg. Low Cost-vluchten zijn afwijkende annulerings-en wijzigingvoorwaarden van toepassing, deze staan vermeld in de link bij de desbetreffende aanbieding.

 
Stichting Garantiefonds Reisgelden.
Ons bedrijf is aangesloten bij SGR. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van het SGR, met uitzondering van vluchten per lijndienst die geen onderdeel uitmaken van een pakketreis. De SGR garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen, als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorggedragen voor de terugreis.

 
 
Calamiteitenfonds
Ons bedrijf is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat u als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis:
 
- (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
- de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.
 
Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.Vraag voor meer informatie uitdrukkelijk naar de ANVR brochure. Daarin staat, naast andere regelingen, de volledige garantieregeling van het Calamiteitenfonds beschreven. De verplichte bijdrage voor het Calamiteitenfonds Reizen bedraagt € 2,50 per boeking (max. 9 personen).
 
 
 
Lid IATA
Wij zijn IATA-agent, waardoor wij zelfstandig tickets kunnen afgeven voor alle bij deze internationale vereniging aangesloten erkende luchtvaartmaatschappijen. Een waarborg voor de kwaliteit en betrouwbaarheid van onze reisorganisatie.
 
Informatie van ECPAT
Wij steunen actief ANVR en ECPAT- NL in de bestrijding van kinderprostitutie in vakantielanden. Wij nodigen u uit met ons alert te zijn op misbruik van kinderen.
 
Disclaimer & Copyright 
Deze website heeft ten doel partijen te interesseren voor de diensten van BBI Travel, haar partners en relaties. Door deze website te bezoeken stemt u ermee in dat BBI Travel niet aansprakelijk is voor enige directe, dan wel indirecte schade ontstaan door het gebruik van de hierin geboden informatie. Hoewel deze website met de grootste zorg is samengesteld, kunnen er abusievelijk onvolkomenheden of onjuistheden in de geboden informatie voorkomen. BBI Travel raadt u derhalve aan om, voordat u handelt op basis van de geboden informatie, deze eerst te verifiëren bij de aanbieder en naar de van toepassing zijnde voorwaarden te vragen.
 
Het copyright op de informatie op deze website berust bij BBI Travel. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een (geautomatiseerd) gegevensbestand of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BBI Travel. Wij hebben de grootste zorgvuldigheid betracht om na te gaan of er op de gebruikte foto´s geen copyright rust. Indien u meent dat er op een gebruikte foto (of tekst) uw copyright en/of portretrecht rust, e-mail ons dan direct, dan zullen wij deze meteen verwijderen. Derden die beelmateriaal van BBI Travel wensen te gebruiken dien vooraf toestemming hiervoor te vragen, daarnaast zal BBI Travel en de fotograaf genoemd moeten worden bij publicatie. Bij gebruik van BBI Travel fotomateriaal bij niet BBI Travel gerelateerde reizen en/of bestemmingen zal een vergoeding ad € 240 per beeld per keer dienen te worden betaald. Indien men hierbij BBI Travel en de fotograaf niet noemt is nogmaals € 240 per beeld per keer verschuldigd. Op ongeautoriseerd gebruik van BBI Travel fotomateriaal staat een boete.
 
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted, in any form or by any means, electronical, mechanical, recording or otherwise, without prior permission of BBI Travel. Any use of this material to publishing or similar activity is explicitely forbidden and will be prosecuted. We have been very careful in checking if the pictures on our website are free of copyrights. If you think a picture is used that has your copy -or portraitrights please let us know and we will remove it from our website immediately. Third parties whom wish to use BBI Travel photomaterial need to request permission prior to use, in this event BBI Travel and photographer need to be named in this publication. For use of BBI Travel photomaterial for non BBI Travel related travel and/or destinations a fee applies of € 240 per image per publication. When BBI Travel and/or photographer is not named an extra fee of € 240 per image per publication applies. Unauthorised use of BBI Travel material shall be penalized. 
 
Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites die door derden worden beheerd. Dergelijke hyperlinks zijn uitsluitend als (digitale) verwijzingen voor u opgenomen, waarbij BBI Travel geen enkele controle over (de inhoud van) deze websites uitoefent. BBI Travel aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid hiervoor. De opname van hyperlinks naar deze websites door BBI Travel impliceert geenszins de instemming of goedkeuring van (de content) van deze websites of binding met de beheerders daarvan.

Agenten-Login
Nieuwe aanmelding