ANVR Reisvoorwaarden, SGR & Disclaimer

 
 
Reisvoorwaarden.

Ons bedrijf is aangesloten bij het Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen. Deze vereniging hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van de reizen en van de informatie daarover. Onze reizen worden aangeboden onder het beding dat de ANVR Reisvoorwaarden van toepassing zijn op alle aanbiedingen op de website, tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is. Deze ANVR Reizigersvoorwaarden kunt u hieronder downloaden of wij kunnen u deze op uw verzoek ook kosteloos per post toesturen.

Download hier de ANVR brochure

Bekijk hier ons ANVR Certificaat

Voor al onze reizen is Artikel 1.3 niet van toepassing. Er is geen kosteloze herroeping binnen 24 uur na boeking mogelijk;  het gaat om een definitieve boekingsaanvraag.
 

Betaling
Bij het tot stand komen van de overeenkomst dient een aanbetaling van 20 %* van de totale overeengekomen reissom te worden voldaan. Indien er gebruik wordt gemaakt van vluchttarieven waarvan de tickets meteen na boeking moeten worden afgegeven is het volledige bedrag voor het vliegvervoer bij boeking verschuldigd (indien hier sprake van is wordt dit bij de aanbieding vermeldt).

(*= bij sommige acties en/of aanbiedingen kan dit percentage afwijken, hiervan wordt dan bij de aanbieding melding gemaakt)

Het restant van de reissom moet uiterlijk zes weken voor de vertrekdag in het bezit zijn van het boekingskantoor. De reiziger is in verzuim als niet tijdig is betaald. Als de reiziger niet tijdig heeft betaald, zendt de reisorganisator de reiziger een kosteloze betalingsherinnering, waarin de reiziger een termijn van veertien kalenderdagen wordt gesteld om de betaling alsnog te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim. De reisorganisator heeft het recht om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen.


Vertrekt u binnen zes weken na de boekdatum, dan dient de gehele reissom per omgaande te worden voldaan.


Wijziging door de reiziger
Wijzigingen zijn mogelijk tot 28 dagen voor vertrek. Indien u wijzigingen wil aanbrengen in uw boeking brengen wij € 60 wijzigingskosten in rekening. Voor een kleine wijziging van slechts 1 reisonderdeel zijn de wijzigingskosten € 25. Tevens worden eventuele kosten doorberekend die ons door externe partijen (zoals bijv. de vervoerder of accommodatie) worden belast ten gevolge van uw wijziging. Mocht de reissom na wijziging lager worden dan de originele reissom wordt dit niet aangemerkt als een wijziging, maar als annulering.
 
Voor lijndienstvluchten, cruises, camperhuur en sommige andere reisonderdelen kunnen afwijkende voorwaarden gelden, waardoor wijziging niet mogelijk is. Zo wordt voor reeds afgegeven vliegtickets meestal 100% annulerings- of wijzigingskosten in rekening gebracht. Ook in-de-plaatsstelling is dan niet mogelijk en wordt aangemerkt als een annulering.
 
Wijzigingskosten komen bij annulering niet voor restitutie in aanmerking.

Annuleren door de reiziger

1. Standaard annuleringskosten

Indien een reisovereenkomst wordt geannuleerd brengen wij u naast de verschuldigde reserveringskosten de volgende annuleringskosten in rekening:
- bij annulering tot de 42e kalenderdag (exclusief) voor de vertrekdag: 20% van de reissom;
- bij annulering vanaf de 42e kalenderdag (inclusief) tot de 28e dag (exclusief) voor de vertrekdag: 35% van de reissom;
- bij annulering vanaf de 28e kalenderdag (inclusief) tot de 21e dag (exclusief) voor de vertrekdag: 40% van de reissom;
- bij annulering vanaf de 21ste kalenderdag (inclusief) tot de 14de dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 50% van de reissom;
- bij annulering vanaf de 14e kalenderdag (inclusief) tot de 5e dag( exclusief) voor de vertrekdag: 75% van de reissom;
- bij annulering vanaf de 5de kalenderdag (inclusief) tot de vertrekdag: 90% van de reissom;
- bij annulering op de vertrekdag of later: de volledige reissom

2. Afwijkende annuleringskosten
a. Voor eigen-vervoerreizen ( reizen waarbij u alleen vakantieaccommodatie reserveert en het vervoer zelf organiseert) naar wooneenheden zoals vakantiewoningen, appartementen, kampeerhutten en stacaravans, brengen wij u naast de verschuldigde reserveringskosten de volgende annuleringskosten in rekening:
- bij annulering tot de 42e kalenderdag (exclusief) voor de vertrekdag: 20% van de reissom
-bij annulering vanaf de 42e kalenderdag (inclusief) tot de 28e dag (exclusief) voor de vertrekdag: 60% van de reissom;
- bij annulering vanaf de 28e kalenderdag (inclusief) tot de vertrekdag: 90% van de reissom;
- bij annulering op de vertrekdag of later: de volledige reissom

Buiten kantooruren
Annuleringen buiten kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag.

Afwijkende annuleringsvoorwaarden
Mochten er voor een reis of accommodatie afwijkende annuleringsvoorwaarden gelden, dan worden deze bij de betreffende reis of accommodatie vermeldt. Voor het vervoer per lijndienstvlucht gelden tevens afwijkende annuleringsvoorwaarden.

Annuleringsvoorwaarden lijndienstvluchten
Op het vervoer per lijndienst is de volgende afwijkende annuleringsbepaling van toepassing: de wijzigings- / annuleringskosten voor het vliegvervoer bedragen 100% zodra de tickets zijn uitgegeven / geprint.

Hulp & Bijstand
In aanvulling op de ANVR Reisvoorwaarden Artikel 6: verloopt de reis niet overeenkomstig de verwachtingen die je op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mag hebben, door omstandigheden die noch aan jou, noch aan de reisorganisator zijn toe te rekenen, dan draagt ieder zijn eigen schade. Voor de organisator bestaat deze bijvoorbeeld uit de extra inzet van menskracht en voor jou bijvoorbeeld uit extra verblijf- en repatriëringskosten.

Bagage & vervoersvoorwaarden luchtvaartmaatschappijen
Voor een handig overzicht van de voorwaarden met betrekking tot ruimbagage, handbagage, inchecken etc, van alle luchtvaartmaatschappijen klik hier

Voorbehoud "low-cost" vluchten
In het geval een "low cost" maatschappij (zoals Transavia, Norwegian, Ryanair) onderdeel uitmaakt van uw reservering vindt er in het geval de vluchtfrequentie mocht wijzigen of vluchtdagen uit het voorgenomen schema worden geannuleerd alleen restitutie plaats van de betaalde reissom voor de vlucht. Wij zullen in dat geval behulpzaam zijn bij het vinden van een alternatieve vlucht, maar zijn als touroperator niet aansprakelijk voor de eventuele meerkosten van een alternatief. Als een "low cost" vlucht onderdeel uitmaakt van de door u geboekte reis dient het volledige bedrag voor het ticketgedeelte van de reis binnen 7 dagen na ontvangst van de factuur/bevestiging te worden voldaan en is er geen restitutie in geval van annulering.

 
Stichting Garantiefonds Reisgelden.
Ons bedrijf is aangesloten bij SGR. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van het SGR, met uitzondering van vluchten per lijndienst die geen onderdeel uitmaken van een pakketreis. De SGR garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen, als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorggedragen voor de terugreis.

 
 
Calamiteitenfonds
Ons bedrijf is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat u als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis:
 
- (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
- de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.
 
Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.Vraag voor meer informatie uitdrukkelijk naar de ANVR brochure. Daarin staat, naast andere regelingen, de volledige garantieregeling van het Calamiteitenfonds beschreven. De verplichte bijdrage voor het Calamiteitenfonds Reizen bedraagt € 2,50 per boeking (max. 9 personen).
 
 
 
Lid IATA
Wij zijn IATA-agent, waardoor wij zelfstandig tickets kunnen afgeven voor alle bij deze internationale vereniging aangesloten erkende luchtvaartmaatschappijen. Een waarborg voor de kwaliteit en betrouwbaarheid van onze reisorganisatie.
 
Informatie van ECPAT
Wij steunen actief ANVR en ECPAT- NL in de bestrijding van kinderprostitutie in vakantielanden. Wij nodigen u uit met ons alert te zijn op misbruik van kinderen.
 
Disclaimer & Copyright 
Deze website heeft ten doel partijen te interesseren voor de diensten van BBI Travel, haar partners en relaties. Door deze website te bezoeken stemt u ermee in dat BBI Travel niet aansprakelijk is voor enige directe, dan wel indirecte schade ontstaan door het gebruik van de hierin geboden informatie. Hoewel deze website met de grootste zorg is samengesteld, kunnen er abusievelijk onvolkomenheden of onjuistheden in de geboden informatie voorkomen. BBI Travel raadt u derhalve aan om, voordat u handelt op basis van de geboden informatie, deze eerst te verifiëren bij de aanbieder en naar de van toepassing zijnde voorwaarden te vragen.
 
Het copyright op de informatie op deze website berust bij BBI Travel. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een (geautomatiseerd) gegevensbestand of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BBI Travel. Wij hebben de grootste zorgvuldigheid betracht om na te gaan of er op de gebruikte foto´s geen copyright rust. Indien u meent dat er op een gebruikte foto (of tekst) uw copyright en/of portretrecht rust, e-mail ons dan direct, dan zullen wij deze meteen verwijderen. Derden die beeldmateriaal van BBI Travel wensen te gebruiken dienen vooraf toestemming hiervoor te vragen, daarnaast zal BBI Travel en de fotograaf genoemd moeten worden bij publicatie. Op ongeautoriseerd gebruik van BBI Travel fotomateriaal staat een boete.
 
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted, in any form or by any means, electronical, mechanical, recording or otherwise, without prior permission of BBI Travel. Any use of this material to publishing or similar activity is explicitely forbidden and will be prosecuted. We have been very careful in checking if the pictures on our website are free of copyrights. If you think a picture is used that has your copy -or portraitrights please let us know and we will remove it from our website immediately. Third parties that wish to use BBI Travel photomaterial need to request permission prior to use, in this event BBI Travel and the photographer need to be named in this publication. Unauthorised use of BBI Travel material shall be penalized. 
 
Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites die door derden worden beheerd. Dergelijke hyperlinks zijn uitsluitend als (digitale) verwijzingen voor u opgenomen, waarbij BBI Travel geen enkele controle over (de inhoud van) deze websites uitoefent. BBI Travel aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid hiervoor. De opname van hyperlinks naar deze websites door BBI Travel impliceert geenszins de instemming of goedkeuring van (de content) van deze websites of binding met de beheerders daarvan.
 
Agenten-Login
Nieuwe aanmelding